Science and religion

Bild

Photo of Hånes Frikirke which is a modern church building in Hånes, just outside of Kristiansand, Norway. I am playing there with a band tomorrow. Will be fun. 80% of the building is during the week used by a kindergarden, and 20% is used for the church. It is an amazing project, which was created by about 100 people from the church. It provides an environment for people to meet, and can be quickly turned into a small sporting arena as well. Pretty nifty.

(english follows)

Något som blir mera påtagligt när man befinner sig i en internationell miljö, det är att den svenska synen på religion är rätt ovanlig. Ja även i Norge är religion något man inte talar öppet om. Men jag tror att många människor lite i smyg ändå funderar över frågor som skulle kunna betecknas som religiösa tankar. Det är väl fortsatt merparten av svenska folket som tillhör Svenska Kyrkan, ”just in case”. Kanske är det Yogan, eller när man upplever en jobbig eller fantastisk händelse i livet som tankarna infinner sig. I stora delar av världen är det faktiskt en nackdel att säga att man inte är engagerad i en församling. Så tänker vi sällan i Norden. I Norden är det mera ifrågasatt, även om det finns en stor dold andlighet. Här på skolan i Agder finns några framstående studenter från olika delar av världen, med goda kunskaper inom sina respektive områden, från IT till ekonomi. Här finns också alla möjliga trosinriktningar. Jag är ingen religionsexpert, men jag är förvånad över att just synen på religionens betydelse skiljer sig så mycket mellan olika länder. Det finns mycket gott att säga om religion, men det är också något som används ur ett maktperspektiv i vissa länder, så även i Sverige när Gustav Vasa införde protestantismen (http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=677019) så var det för att få pengar och makt. Samma sak händer nu i efterspelet från den “arabiska våren”.

Men även i Sverige har religionen haft en högre status tidigare. Bland annat är det fortfarande de teologiska doktoranderna som diplomeras först i Uppsala. Som jag tolkat historien är det många teologer som gjort de första vetenskapliga upptäckterna, som t.ex. Isaac Newton som 1687 skrev en av vetenskapens viktigaste böcker, Principia. Även Charles Darwin var kristen, men var också mycket kritisk till kristendomen, vilket jag misstänker motiverade honom till att skriva ”On the origin of spieces”. Det är gissningsvis så reaktionen på hans bok är egentligen större idag, än då den publicerades.

Jag tror mig kunna säga att det som gör att vetenskapen och religionen håller ihop det är sökandet efter kunskap. Det handlar om sökandet efter en mening, sökandet efter svaret på varför vi finns på jorden, varför vi ska gå upp ur sängen varje dag etc. Det som förenar vetenskapen och religionen är att man tänker sig att det finns en logik och ett svar varför saker är på ett visst sätt. Om vi antar att ALLT är kaos och slumpmässigt, vad finns det då egentligen för mening med vare sig vetenskap och religion? Var och en bör så klart bilda sin uppfattning om vad som är rätt. Albert Einsten sa: “vetenskap utan religion är lam, religion utan vetenskap är blind.” Vad är då vetenskap och vad är religion? Ja man kan kanske ställa upp det som en formel:

Religion (R) = Allt okänt (O) – Vetenskapen (V)

Här kan jag också tänka mig att O är en faktor som dessutom växer med tiden, och alla som satt sig in i något känner nog till att ju mer man försöker lära sig, desto mindre inser man att man egentligen har kunskap om.

(in english)

Religion and science

Something that becomes more apparent when you are in an international setting is that the Swedish view on religion is quite unusual. Even in Norway, religion is not something you do speak openly about. But I think a lot of people secretly still mull over issues that could be described as religious thoughts. That’s evident by the majority of Swedish people still belonging to the Swedish Church, sort of a “just in case” mentality or “I just like the buildings” talk. Maybe it’s yoga, or when you experience a difficult or amazing moment in life, where a scientific answer is missing. In many parts of the world, it is actually a disadvantage to say that you are not involved in a church. In the Nordic countries, it is more questionable, although spirituality exists. Here at the school in Agder are some outstanding students from different parts of the world, with good knowledge in their respective fields, from information systems to the social sciences. There are also all kinds of faiths. I’m no religious expert, but I’m surprised that the importance of religion differs so much between countries and cultures. To some it is even impossible to imagine a situation where there is no religion. While religion serves a lot of good things, it is also something that is used from a political and power perspective, even in Sweden when Gustav Vasa introduced Protestantism (http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=677019 ), or in the aftermath of the arabic spring.

But even in Sweden, religion has had a higher status in the past. It is still the theological students who first are promoted at the ceremonies in Uppsala. As I interpret history, many theologians were the first to make scientific discoveries, such as Isaac Newton, who in 1687 wrote one of science’s most important books, Principia. Even Charles Darwin was a Christian, but was also very critical of Christianity, which I suspect motivated him to write “On the Origin of spieces.” It is a guess that at that time no one made a big deal out of religion. Again, I am not an expert on religion, but it is interesting.

I think I can say that what unites science and religion is the search for knowledge. It’s about the search for meaning, the search for the answer to why we are on earth, why we should get out of bed every morning, etc. Science and religion assumes that there is a logic and an answer to why things appear in a certain order. If we assume that EVERYTHING is chaos and random, then what is really the point of science and religion? Everyone should of course form their own view of what is right. Albert Einsten said in 1941: “Science without religion is lame, religion without science is blind.” Maybe the following definition is appropriate:

Religion (R) = Everything unknown (U) – Science (S)

I would assume that U is a factor which expands over time, and many should recognize that the more we try to learn about something, the more we realize how little we know.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s