Ekonomiska teorier, äktenskap och otrohet

(english follows)

Visst är det en spännande titel, men det är precis vad vi har jobbat med denna vecka. Är det inte lite kittlande att försöka hitta en teori som förklarar mänskligt beteende? Självklart låg fokus på företag och individer, men jämförelser kunde ibland göras med ett äktenskap för att bättre se likheten, och kanske “lätta upp” stämningen lite :-). Teorin som behandlade detta ämne heter Relational Contract Theory. Behöver nog inte förklaras här så utförligt men två saker man kan ta med (av många):

1. If the partners in a relationship are too-short term oriented, both parties will have an incentive to exploit each other as quickly as possible, and exit the relationship.

2. If the partners are too long-term oriented, and don’t periodically experience benefits, their motivation to stay in and support the relationship will wane.

En teori som jag inledningsvis fokuserar lite mer på är Agency theory som kort och gott säger att människor ser till sitt eget bästa. Om man ser till relationen mellan en chef och en anställd, antas den anställda vara lite mera rädd för att ta risk, eftersom ens jobb står på spel (såvida man inte kompenseras för att göra detta). Man antar också att den anställde ser till eget bästa i alla situationer och att detta beteende därför kan leda till konflikter. Hur kan man länka den anställdes motivationer till företagets? Det jag skriver på just nu är hur man kan länka sk sociala fonders (fokus på mikrofinans) mål med investerarnas. Det handlar alltså om relationen mellan två personer, eller företag etc där eget intresset och skillnaden i riskbenägenhet är två av de viktigaste anledningarna till konflikter, men också våra mänskliga begränsningar att ta in information. Ett känt exempel härifrån är the prisoners dilemma, som handlar om hur vi tar beslut i ett läge där vi inte vet något om vad den andre personen beslutar sig för. Vad skulle du gjort för val enligt bilden om du inte visste vad den andre beslutade sig för?

Det blir självklart rätt svårt att förklara alla händelser med den här teorin, och därför har vi ett gäng andra teorier som vi kan ta till för att ge en fylligare bild. Dessa är t.ex Transaction cost theory, Resource-based theory och Resource dependence theory. Ofta passas detta in under något som heter Theory of the firm.

(in english)

The title reads: “Economic theories, marriage and unfaithfulness”. I thought that was a catchy phrase, but  that’s exactly what we’ve been working on this week. Obviously, the focus was on companies and individuals, but comparisons could sometimes be done with a marriage in order to better see the resemblance, and perhaps “lighten up” the mood a bit :-). The theory which dealt with this subject called Relational Contract Theory. Will not go into too much detail here, but two things you can take (of many):

  1. If the partners in a relationship are too-short term oriented, both parties will have an incentive to exploit each other as Quickly as Possible, and exit the relationship.
  2. If the partners are too long-term oriented, and do not experience Periodically benefits, Their motivation to stay in and support the relationship will wane.

One theory that I initially focus a little more on is the Agency theory which simply says that people behave with self interest. If you look at the relationship between a manager and an employee, the employee is assumed to be a bit more afraid to take a risk, because your job is at stake (unless compensated for doing so). It is also believed that the employee makes his/her own best in all situations and that this behavior may therefore lead to conflicts. How can we link the employee’s motivations to the company? What I’m writing on right now is how to link the so-called social funds’ (focus on microfinance) goals with investors. Agency theory is about the relationship between two people, or companies, etc. where people’s self interest and the difference in risk appetite are two of the main reasons for the conflict, but also our human limitation in taking in information. A well-known example here is the prisoners dilemma, which is about how we make decisions in a situation where we do not know anything about what the other person decides. What would you have selected in the picture above?

It is obviously quite difficult to explain all the events with this theory, and therefore we have a bunch of other theories that we can take to give a fuller picture. These are eg Transaction cost theory, resource-based theory and resource dependence theory. Often fit this in during something called the Theory of the Firm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s